Tilinpäätös tutuksi

Osakesijoittajalle yksi tärkeimmistä informaation lähteistä on yrityksen julkaisema tilinpäätös. Sijoittaja saa tilinpäätösraportoinnin kautta paljon sellaista tietoa yrityksen taloudesta ja sen kehityksestä, joka on olennaista osakekurssin kehityksen kannalta. Osakesijoittajan ei tarvitse ymmärtää tilinpäätöstä erityisen syvällisesti, vaan muutama perusasia riittää olennaisimman informaation poimimiseen. Tässä blogissa käydään tilinpäätöksen lukemiseen liittyviä perusasioita läpi.

Mikä tilinpäätös oikein on? Se on raportti, jossa yritys kertoo omasta taloudestaan. Se koostuu yleensä tulos- ja rahoituslaskelmista, taseesta ja niiden liitetiedoista. Osakesijoittajalle tärkeimpiä näistä ovat tuloslaskelma ja tase. Tuloslaskelmassa on laskettu yhtiön tilikaudella tekemä tulos. Ylimmällä rivillä on yhtiön myyntitulot eli liikevaihto, josta vähennetään kaikki liiketoiminnan kulut, jolloin lopputulokseksi saadaan yhtiön tilikaudella tekemä voitto/tappio.

Tase puolestaan kertoo yhtiön varallisuudesta. Se on kaksipuolinen taulukko, jossa toisella puolella on yhtiön varallisuus. Varallisuutta ovat esimerkiksi koneet, laitteet, varasto ja rahavarat. Taseen toinen puoli kertoo, miten varallisuus on rahoitettu: kuinka paljon yrityksellä on osakkeenomistajille kuuluvaa omaa pääomaa ja kuinka paljon se on ottanut velkaa (vieras  pääoma). Taseen kummatkin puolet ovat yhteenlaskettuna yhtä suuret. Alla olevassa taulukossa on esitetty Koneen tase vuoden 2016 lopussa.

Miten tilinpäätöstä kannattaa lukea? Tuloslaskelmasta on tärkeintä ymmärtää se, onko yrityksen toiminta kannattavaa. Harva sijoittaja haluaa omistaa yhtiötä, joka jatkuvasti tuhlaa varojaan tappiolliseen liiketoimintaan. Yksi tuloslaskelman välitulos, liikevoitto kertoo yrityksen varsinaisen liiketoiminnan kannattavuudesta. Se ei sisällä esimerkiksi rahoituskustannuksia ja veroja, jotka sisältyvät vasta tilikauden tulokseen. Tilikauden tulos on tuloslaskelman viimeinen rivi, joka kertoo koko toiminnan kannattavuudesta ja se sisältää kaikki tilikaudelle kuuluvat kulut. Alla Koneen vuoden 2016 tuloslaskelma, jossa keskeisimmät luvut on merkitty sinisellä värillä. Tuloslaskelmasta nähdään, että Kone on hyvin kannattava yritys ja tekee vahvaa tulosta suhteessa liikevaihtoonsa.

Taseessa kannattaa kiinnittää huomiota erityisesti yhtiön velkaisuuteen. Pieni velkataakka auttaa yritystä pärjäämään erityisesti huonoina aikoina. Velkaisuutta kannattaa tarkastella muutamien yksinkertaisten tunnuslukujen kautta. Omavaraisuusaste kertoo, kuinka monta prosenttia oman pääoman osuus on yrityksen koko pääomasta. Yleisesti ottaen vakavaraisen yrityksen omavaraisuusaste on yli 40 %. Toinen velkaisuuteen liittyvä tunnusluku on nettovelkaantumisaste. Nettovelkaantumisaste on hyvä, jos se on alle 100 %. Tunnusluku voi olla myös negatiivinen, mikä on merkki erittäin vahvasta taloudellisesta asemasta.

Esimerkiksi Kone esittää tilinpäätöksessään valmiiksi laskettuja tunnuslukuja. Alla olevasta taulukosta nähdään, että vuonna 2016 Koneen omavaraisuusaste on ollut 46,8 % ja nettovelkaantumisaste  -60,4 %, mikä kertoo Koneen olevan erittäin vakavarainen yritys.

Osakesijoittaja voi näiden perusasioiden ymmärtämisellä valita salkkuunsa kannattavien ja taloudellisesti vakaiden yhtiöiden osakkeita ja siten välttää pahimpia tappioita, jotka syntyvät useimmiten sijoituksista tappiollisiin ja velkaisiin yhtiöihin. Pörssiyhtiöiden tilinpäätökset löytyvät useimmiten niiden nettisivujen sijoittajaosioista ja niissä on yleensä valmiiksi laskettuna tunnuslukuja, joita löytyy myös monilta sijoitusalan nettisivuilta. Jos intoa ja aikaa riittää, niin kannattaa ehdottomasti pureutua tilinpäätöksen saloihin syvällisemminkin. Tietoa on tarjolla valtavasti!

Joel Vanha

Olen 23-vuotias johtamisen opiskelija ja innokas osakesäästäjä, jonka vapaa-ajasta suurin osa kuluu osakemarkkinoiden pyörteissä sekä liikunta- ja musiikkiharrastusten parissa.