Tavoitteenamme on varallisuuden kartuttaminen kansalaisille ja siten pitkällä aikavälillä helpottaa kestävyysvajetta.

Osakesäästäjien kolmen kohdan kehitysohjelma pitää sisällään:
1. osakesäästötilin kehittäminen, tavoitteena on osakesäästötili 2.0
2. eläkejärjestelmän uudistaminen osakepainoa ja valinnanvapautta kasvattamalla
3. suomalaisen sijoittajan verotuksen neutraliteetti ja oikeudenmukaisuus

Osakesäästäjät on sijoittajan asialla


Tähtäämme siihen, että poliittiset päättäjät ja talousvaikuttajat ymmärtävät sijoittamisen tärkeyden vaurastumisen tiellä, tiedostavat yksityissijoittajaan kohdistuvat epäoikeudenmukaisuudet ja ovat valmiita tekemään muutoksia tasa-arvon puolesta.

Yksittäisen sijoittajan on todella vaikea vaikuttaa esimerkiksi verotukseen ja omistamista koskevaan lainsäädäntöön. Joukolla on tässäkin tapauksessa voimaa, ja Osakesäästäjien tekemä edunvalvonta- ja vaikuttamistyö yksityissijoittajien eteen ja kotimaisen omistamisen edistämiseksi on sitä vaikuttavampaa mitä enemmän jäseniä sillä on takanaan.

Osakesäästäjien toimitusjohtaja Victor Snellman

1. Osakesäästötilin kehittäminen

Tili on jo osoittautunut menestykseksi, päinvastaisista peloista huolimatta, kun jo neljännesmiljoona suomalaista säästää osakesäästötilin kautta. Tiliä edelleen kehittämällä tuo määrä on helppo kaksinkertaistaa.

Osakesäästäjien pitkään ajama osakesäästötili on viime vuosien merkittäviä edistysaskeleita kotimaisen omistajuuden edistämisessä. Valtavan suosituksi noussut tili kannustaa yhä useampia suomalaisia säästämiseen ja sijoittamiseen.

Osakesäästötilissä on kuitenkin nykyisellään turhia rajoitteita, jotka turhaan vaikeuttavat suomalaisten säästämistä ja sijoittamista.

Osakesäästötiliä tulee kehittää Osakesäästäjien OST 2.0-mallin mukaisesti:

 • Euromääräinen katto pois
 • Mahdollisuus ostaa muitakin arvopapereita kuin osakkeita
 • Muidenkin valuuttojen kuin eurojen salliminen
 • Samat lahjoitussäännöt kuin arvo-osuustilillä
 • Arvo-osuustililtä tulisi voida siirtää arvopapereita osakesäästötilille ilman välittömiä veroseuraamuksia

2. Eläkejärjestelmän uudistaminen osakepainoa ja valinnanvapautta kasvattamalla

Nykyinen eläkejärjestelmämme on osittain toimiva, mutta kallis ja huonosti tuottava. Suomessa tulisi kannustaa ihmisiä omaehtoiseen eläkesäästämiseen. Väestön ikääntyessä on hyödyllistä edistää ihmisten omaa varautumista vanhuusvuosiin eläkejärjestelmän kestävyydestä huolehtimisen ohella.

Eläkejärjestelmää voi uudistaa seuraavin keinoin:

 • Ps-tilin eli pitkäaikaissäästötilin houkuttelevuutta tulisi lisätä palaamalla takaisin alkuperäiseen malliin. Ps-tilille säästävää ihmistä kannustetaan säästämiseen verovähennyksillä.
  • Ennen vuotta 2013 tehdyissä sopimuksissa nostot ps-tililtä sai aloittaa 63–68-vuotiaana, mutta uudemmissa sopimuksissa 68–70-vuotiaana. Tilin houkuttelevuuden kannalta olisi
   tärkeää, että ihminen saisi nostaa varojen nostamisen tililtä heti eläkkeelle jäätyään.
 • Eläkesäästämisen Ruotsin malli, jossa ihminen voi valita sijoittaa osan eläkkeestään itse tai antaa sen eläkeyhtiön sijoitettavaksi, olisi harkitsemisen arvoinen myös Suomessa. Ruotsin eläkejärjestelmä on onnistunut lisäämään kansankapitalismia merkittävällä tavalla

3. Suomalaisen sijoittajan verotuksen neutraliteetti ja oikeudenmukaisuus

Pääomaverotus on Suomessa OECD- ja EU-maiden kärkikolmikossa, mikä pitää suuren osan suomalaisten varallisuudesta osakemarkkinoiden ulkopuolella. Haluamme, että eri omistamisen muotoja kohdellaan veroneutraalisti. Kehittämällä omistamisen verotusta neutraalimpaan suuntaan varat allokoituisivat tehokkaasti sinne, missä ne tuottavat parhaiten.

Omistamisen verotusta tulee kehittää neutraalimpaan suuntaan seuraavasti:

 • Sijoittaminen listaamattomiin ja listattuihin yhtiöihin tulisi olla yhtä kannattavaa verotuksen näkökulmasta, eikä verotuksen tule ohjata ihmisten sijoituspäätöksiä eri sijoitusmuotojen välillä. Eri sijoitusmuotojen verotuksen yhdenmukaistaminen ei kuitenkaan saa tarkoittaa minkään omaisuusluokan verotuksen kiristymistä.
 • Osakesäästäjät ehdottaa, että pörssilistattujen osinkojen osinkoveroprosentiksi tulisi 12,5 %, jolloin yhteisövero huomioiden osinkojen kokonaisverotus olisi 30 %.
 • Avoir fiscalin eli yhtiöverotuksen hyvitysjärjestelmän uudelleen käyttöön ottamista kannattaisi harkita. Avoir fiscalin perusperiaate on, että osakeyhtiön jakamia voittoja verotetaan vain kerran.