Osakesäästäjät: tämän lain muuttaminen toisi positiivisia vaikutuksia yksityissijoittajille

Osakesäästäjien asiantuntijalausunto valtiovarainministeriön lausuntopyynnön esitysluonnoksesta hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi sijoitusrahastolain ja vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain muuttamisesta

Lue lisää hallituksen esityksestä eduskunnalle (HE 69/2022 vp):

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_69+2022.aspx

Esityksen pääasiallinen sisältö (kopioitu hallituksen esityksestä eduskunnalle)

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sijoitusrahastolakia ja vaihtoehtorahastojen hoitajista annettua lakia. Esityksen tarkoituksena on panna kansallisesti täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi sijoitusrahastodirektiivin muuttamisesta avaintietoasiakirjojen käytön osalta.

Sijoitusrahastolakiin lisättäisiin säännökset siitä, että laissa säädetyt vaatimukset avaintietoesitteestä täyttäisi myös paketoitujen sijoitustuotteiden avaintietoja koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen mukainen avaintietoasiakirja.

Vaihtoehtorahastojen hoitajista annetussa laissa huomioitaisiin edellä mainittuun asetukseen sisältyvän siirtymäajan päättyminen vaihtoehtorahastojen osalta. Laista kumottaisiin kansalliset säännökset ei-ammattimaisille asiakkaille annettavasta avaintietoesitteestä.

Osakesäästäjien kommentti:

Suomen Osakesäästäjät näki esityksen positiivisena kehityksenä suomalaisille säästäjille ja sijoittajille. Sijoittajan saama informaatio selkeytyy ja yhdenmukaistuu ja tietyltä osin myös paranee riskien ja kustannusten osalta. Suomen Osakesäästäjät ei usko myöskään sijoitustuotteiden kallistuvan uudistuksen myötä, koska osittain myös alan toimijoiden työ selkeytyy.