Lausuntomme hallituksen esityksestä HE 53/2021

Suomen Osakesäästäjien lausunto: Hallituksen esitys HE 53/2021 eduskunnalle laiksi väliaikaisesta poikkeamasta osakeyhtiölaista ja muista yhteisölaeista

Suomen Osakesäästäjät 19.4. antama lausunto hallituksen esityksestä 15.4.

Hallituksen esityksen tarkoituksena on jatkaa syksyllä 2020 säädettyä, niin ikään väliaikaista lakia. Nyt lain on tarkoitus kattaa kuluvan vuoden lisäksi myös vuosi 2022. On ymmärrettävää, joskaan ei välttämättä hyväksyttävää, että viime vuoden keväällä koronatilanteen tullessa täytenä yllätyksenä, tehtiin poikkeussääntöjä, jotka heikensivät osakkeenomistajien yhdenvertaisuutta ja heidän osallistumistaan omistamiensa yritysten asioista päättämiseen.

Nyt yrityksillä on ollut reilu vuosi aikaa valmistautua tilanteeseen, joten enää tilanne ei tule yrityksille yllätyksenä. Kokouksien pitämisen määräaikojen lykkääminen on hyväksyttävää, kaikki muut ehdotetut toimet eivät.

Osakesäästäjät lausuu seuraavassa erityisesti Osakeyhtiölakiin ehdotetuista muutoksista seuraavaa:

Poikkeus OYL:n 5 luvun 3 §:n 1 momenttiin: Ei huomautettavaa.

Poikkeus OYL:n 5 luvun 6 §:n 1 momenttiin: Osakesäästäjät näkee ongelmallisena ja OYL:n hengen vastaisena, että osakkeenomistaja saa käyttää oikeuttaan yhtiökokouksessa vain ”valitsemansa” asiamiehen välityksellä, erityisesti kun osakkeenomistaja ei edes itse saa valita asiamiestä, vaan valinnan tekee yhtiön hallitus. Suurimmalla osalla tapauksista tämä ei ole ongelma, jos aito tarkoitus on palvella osakkeenomistajia ilman taka-ajatuksia, mutta valitettavasti tästä on poikkeuksia, kuten nyt on jo nähty.

2 Poikkeus OYL:n 5 luvun 6 §:n 1 ja 16 §:n 2 momentteihin: Ehdotuksen mukaan pörssiyhtiön yhtiökokous voidaan järjestää niin, että osakkeenomistaja voi käyttää oikeuttaan yhtiökokouksessa vain osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla postin, tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Osakesäästäjien mielestä tässä kohtaa tulisi edellä olevan lisäksi edellyttää, että yhtiön on aina järjestettävä osallistumismahdollisuus kokoukseen tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla reaaliaikaisesti ja siten, että osakkeenomistajalla on oikeus esittää kokoukselle kysymyksiä ja vastaehdotuksia.

Lisäksi, Osakesäästäjät ehdottaa lakiin lisättäväksi, että poikkeustoimin järjestetty kokous ei voisi päättää sellaisista asioista, jotka (potentiaalisesti) rikkovat osakkeenomistajien tasavertaista kohtelua. Tällaisesta on räikeimpänä esimerkkinä suunnatut osakeannit.

Annamme mielellään näkemyksistä lisätietoja.

Hallituksen puheenjohtaja

Timo Rothovius (timo.rothovius(at)osakeliitto.fi)

Suomen Osakesäästäjät ry:n toimitusjohtaja

Victor Snellman (victor.snellman(at)osakeliitto.fi)